Tag Archives: ศิลปะ

[พาเที่ยว] มหาพุทธบารมี พระบรมสารีริกธาตุ ศรีลังกา-สยามประเทศ

มหาพุทธบารมี พระบรมสารีริกธาตุ ศรีลังกา-สยามประเทศ  ฟรีบัตรผ่านประตู !!
ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน  2554 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เมืองโบราณ สมุทรปราการ  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงาน มหาพุทธบารมี
พระบรมสารีริกธาตุศรีลังกา-สยามประเทศ ภาย ในงานร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
จากประเทศศรีลังกา, พระอรหันตธาตุพร้อมทั้งอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว ญาณ สัมปันโน
จากวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี และอัฐิธาตุอริยสงฆ์จากทั่วประเทศ

*** เข้าชมฟรี (ไม่รวมค่าพาหนะ) ในช่วงวันที่ 1-16 มิถุนายน 2554

Share this: Twitter | StumbleUpon | Facebook | digg